Fraude Advocaat in Amsterdam

Advocaat Amsterdam fraude uitkering

 • Advocaat Amsterdam fraude uitkering
 • Fraude uitkering door samenwonen
 • Hoger beroep
 • Pleidooi advocaat
 • Vrijspraak
 • Ontneming wederrechtelijk voordeel
 • Advocaat bijstandsfraude Amsterdam

Onze strafrechtadvocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in fraudezaken met uitkeringen. Volgens de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) wordt fraude met een uitkering zoals met de Toeslagenwet, WW, WAO, Wajong, ZW en AKW (Kinder-bijslagwet), AOW, ANW en IOAW, IOAZ en bijstand (op grond van de Participatiewet) bestraft. Bij fraude met een uitkering, zoals bijstand, wordt een hoge hoge boete opgelegd, meestal even hoog als het bedrag dat ten onterechte is verkregen. Daarnaast kan men bij fraude met bijstand strafrechtelijk worden vervolgd, bijvoorbeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. In een door onze kantoorgenoot, advocaat mr. Witox te Amsterdam, behandelde zaak had de Officier van Justitie de verdachte en zijn vrouw gedagvaard voor bijstandsfraude ter hoogte van ongeveer € 100.000,-.

Fraude uitkering door samenwonen

De verdachte werd verweten dat hij samen met de medeverdachte fraude met bijstand heeft gepleegd door te verzwijgen dat zij gedurende de tenlastegelegde periode niet op het door haar opgegeven adres verbleef, maar feitelijk met hem samenwoonde. Op verzoek van mr. Witlox zijn vele getuigen gehoord, die konden bevestigen dat er geen sprake was van samenwonen. De rechtbank heeft verdachte niettemin toch veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Verdachte is in hoger beroep gegaan van deze uitspraak.

Hoger beroep

De advocaat-generaal achtte verdachte schuldig in hoger beroep. Hij heeft een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd voor de duur van 2 jaren, alsmede een taakstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis geëist voor bijstandsfraude door niet te melden dat hij samenwoonde. Dat samenwonen was volgens de advocaat-generaal, evenals de rechtbank, te bewijzen.

Pleidooi advocaat

Als raadsman van verdachte heeft Mr. Witlox in zijn pleidooi uiteengezet dat er onvoldoende aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake was van fraude door samenwoning. Derhalve dient er vrijspraak te volgen wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voor samenwoning.

Vrijspraak

Het hof heeft de verdachte naar aanleiding van het gevoerde verweer vrijgesproken. De vrouw was weliswaar — aantoonbaar — regelmatig bij de man, verdachte, op zijn adres, maar dat was onvoldoende om van samenwoning te kunnen spreken. Het hof heeft het verweer van de verdediging op de volgende manier gevolgd:

 • De gehoorde getuigen geven slechts een oppervlakkig beeld, zijn niet eenduidig in hun verklaringen en zijn bovendien pas geruime tijd na afloop gehoord.
 • Hun bevindingen vormen onvoldoende basis voor het bewijs dat de verdachten samenwoonden.
 • Het feit dat de kinderen in Amsterdam naar school gingen draagt niet bij tot het bewijs dat de verdachtenzouden hebben samengewoond.
 • Hieruit blijkt eerder het tegendeel: dat het de belangrijkste reden was dat de vrouw veelvuldig in Amsterdam verbleef, en zeer regelmatig bij de verdachte thuis kwam.
 • De inschrijving voor school van de kinderen op het adres van de verdachte is — hoewel duidelijk mag zijn dat die informatie onjuist was — van onvoldoende betekenis, dit gezien de wens van de vrouw de kinderen — met het oog op de door haar gewenste verhuizing terug naar Amsterdam — al in Amsterdam naar school te laten gaan.
 • Ook informatie over het energie-en waterverbruik van de woning van de vrouw en de geldopnames en pinbetalingen van de vrouw in Amsterdam, vormt onvoldoende bewijs dat de vrouw op een ander adres dan haar eigen adres verbleef dan wel met de verdachte samenwoonde.

Het hof was het op deze gronden met de verdediging eens dat de verdachte moest worden vrijgesproken.

Ontneming wederrechtelijk voordeel

Nadien heeft de Officier van Justitie een vordering ontneming wederrechtelijk voordeel ingediend. Namens verdachte heeft mr. Witlox betoogd dat deze ontnemingsvordering van het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard, nu verdachte is vrijgesproken in hoger beroep. Ook dit oordeel is uiteindelijk gevolgd door de rechtbank.

Advocaat bijstandsfraude Amsterdam

Voor deze verdachte en zijn vrouw betekende dit arrest van het Hof een positief einde aan een langdurige strafrechtelijke procedure. Verdachte was al door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij zou vele tienduizenden euros moeten betalen, als deze veroordeling als gevolg van de inspanningen van de advocaat gespecialiseerd in bijstandsfraude in hoger beroep niet was omzet in een vrijspraak.

Neem voor meer informatie contact op met onze advocaat fraude in Amsterdam. 

 

Copyright 2018 © All rights Reserved.