Neem contact op met mr. Witlox

Privacy Verklaring

Gegevensverwerking

Witlox tracht de privacy van alle gebruikers van de website zo volledig mogelijk te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Witlox neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht en verwerken persoonsgegevens o.a. omdat dit voor het verrichten van de aangeboden diensten noodzakelijk is en om met u in contact te kunnen treden.

Witlox kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Witlox zal ervoor zorgen dat een verwerkersovereenkomst wordt gesloten en dat deze aan de wettelijke vereisten voldoet. Uw persoonsgegevens kunnen binnen Witlox gedeeld worden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of vanwege een van de andere verwerkingsdoeleinden. In sommige situaties is Witlox nverplicht om uw BSN en/of een kopie van uw ID-document te verwerken, onder meer wanneer u bij Witlox in dienst komt of bij de aanvraag van gefinancierde rechtshulp. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Witlox uw persoonsgegevens met derden deelt (zoals gerechten en deurwaarders), bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure.

Een groot deel van de persoonsgegevens verwerkt Witlox omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u na te komen (artikel 6 sub b AVG). Onder persoonsgegevens die u aan Witlox verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (bijvoorbeeld tijdens een -telefonische- intake of tijdens het contact met een advocaat), maar ook uw IP-adres door gebruik van cookies. Gegevens kunnen ook worden opgenomen in verband met een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), omdat u Witlox toestemming verleent of als Witlox een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren).

Ook kan het zijn dat bijzondere persoonsgegevens, indien dit relevant is voor uw zaak, worden opgenomen, zoals uw inkomen (voor het recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, visumaanvraag, alimentatiekwesties etc.), gezinssituatie of burgerlijke staat, nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, medische gegevens (voor letstelschade en sociale zekerheidszaken) of strafrechtelijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nog nodig zijn voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd, tenzij bewaring nog nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag of voor het uitvoeren van een opdracht; persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster danwel persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Persoonlijke gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Witlox gebruikt gegevens van clienten van Witlox, gebruikers van het contactformulier op de website, personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Witlox, overige personen van wie Witlox de persoonsgegevens verwerkt en bezoekers van onze website.

Links
Voor links naar andere websites draagt Witlox geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Cookies
In het algemeen is het mogelijk websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan Witlox te verstrekken. Witlox maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Via de website wordt een cookie geplaatst door Google (Analytics). Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Witlox gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken, zoals via welke website u op de website terecht bent gekomen, de datum en het tijdstip dat u de website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt.Google kan deze informatie mogelijk aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Witlox heeft hier geen invloed op. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies van sociale netwerken worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van de service van het betreffende sociale netwerk en tevens ingelogd bent voor deze service.

  • Google PlusDeze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. Leest u de privacyverklaring Google+ (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Google met uw persoonsgegevens doet die Google met deze code verwerkt. ‘
  • FacebookDeze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te like-en. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat Facebook met uw persoonsgegevens doen die Facebook met deze code verwerkt.
  • TwitterDeze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten. Leest u de privacyverklaring Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
  • LinkedInDeze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Het maakt het mogelijk om berichten te delen via uw LinkedIn netwerk. Leest u de privacyverklaring LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat LinkedIn met uw persoonsgegevens doen die LinkedIn met deze code verwerkt.

Wijzigingen
Witlox behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. U kunt het privacy statement op onze website raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. De laatste wijziging is van 23 mei 2018.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Witlox. U heeft het recht om de informatie die Witlox van u heeft, op te vragen. Indien gewenst kan de informatie worden gecorrigeerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het door ons gehanteerde privacybeleid, neem dan contact op met Witlox

Witlox Advocaat

Mr. M.A.I Witlox

Amstel 326, 1017 AR Amsterdam

T: +31 (0)20 4714635

F: +31 (0)20 4714825

Copyright 2024 © All rights Reserved.