Neem contact op met mr. Witlox

Algemene Voorwaarden

  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. M.A.I. Witlox(nader te noemen Witlox). De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn op de rechtsverhouding niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen advocaat Witlox en zijn opdrachtgevers, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  2. Niet alleen advocaat Witlox maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, nadat zij het kantoor hebben verlaten.
  3. Iedere aansprakelijkheid van advocaat Witlox is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
  4. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan advocaat Witlox  verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is advocaat Witlox niet aansprakelijk.
  5. De opdrachtgever vrijwaart advocaat Witlox tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
  6. Voldoening van declaraties van advocaat Witlox dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door mr. Witlox gemaakte incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% met een minimum van € 150,– te vermeerderen met de BTW.
  7. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van mr. Witlox, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, is advocaat Witlox bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan advocaat Witlox deze werkzaamheden opschorten of staken.
  8. Advocaat Witlox behoudt zich het recht voor dossiers te vernietigen 5 jaar na archivering.
Copyright 2021 © All rights Reserved.